Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox utgör en komplett samling verktyg som geotekniska ingenjörer behöver i sitt dagliga arbete med design, konstruktion, ritningsproduktion, 3D-modellering och beräkningar. Allt integrerat i samordningsmodell i Trimble Quadri med BIM på köpet.

Fördelar med Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox:

Branschledande inom Geoteknik

Genom sin unika nationella anpassning utgör många av verktygen en facto standard inom Sverige: SGF fältformat och redovisningsstandard, anpassade beräkningsalgoritmer (Chalmers Kryp i Sättningsberäkning, kombinerad analys vid stabilitetsanalyser, mm.)

Lokal förankring

Genom att verktygen utvecklats i Norden, i samarbete med Nordiska geotekniker, har produkterna en stark lokal förankring. Den utveckling som sker i nära samarbete med Nordiska geotekniker och forskningsprojekt (GeoSuite/Geofuture)

BIM

Genom integration med Novapoint/Quadri får man tillgång till den ledande BIM-plattformen i branschen tillsammans.

Stöd för plattformar/format


Autodesk AutoCAD/Civil3D och export till kartformat för andra plattformar (bland annat Google)

Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox består av 6 moduler:

Med GeoSuite Arkiv håller du koll på dina uppdrag - organisera och starta de verktyg du behöver för att arbeta vidare med dina projekt.

 • Organisera dina projekt (mappar och arkiv)
 • Skapa kartunderlag via export (*.kml)
 • Importera borrplaner (*.gpx exempelvis från Novapoint GO) 
 • Exportera/Importera till/från andra databaser (Trafikverket, Stockholms stad, Branschen Geotekniska arkiv, m fl)
 • Starta övriga verktyg för att redovisa och beräkna

Med GeoSuite Presentation lägger du grunden för alla dina geotekniska undersökningar. Branschstandard för att läsa resultat från fältundersökningar (SGF’s standardarder - gamla som nya), redigera och kvalitetsgranska och presentera resultatet enligt SGF.

 • Redovisning av resultat enligt Svenska standard (SGF)
 • Berg- och jordmodeller - 3D/VR i Novapoint (förenklad 3D i Civil3D)
 • Verktyg för samredovisning av data från andra teknikområden
 • KC-modul (design och mägndrapporer, maskinstyrning)
 • BIM- och samordningsmodell på köpet genom integration med Novapoint/Quadri

Trimble Novapoint GeoSuite Stabilitet är ett effektivt verktyg för stabilitetsberäkningar.

 • Genom att arbeta med modellen grafiskt och använda färdiga sektioner/profiler som grund blir modelleringen snabb
 • Modellering av odränerad skjuvhållfasthet och porvattentryck med designprofiler ger kraftfulla möjligheter att simulera olika tillstånd i jorden
 • Analyser enligt Svensk kombinerad analys
 • Anisotropi i jordmaterial kan tillföras som villkor för analysen
 • Effektiv indatakontroll reducerar riskerna för felaktiga modeller och indata
 • Presentera resultat både grafiskt och i en utförlig rapport

Novapoint GeoSuite Sättning är ett användarvänligt beräkningsverktyg för sättningsberäkningar.

 • Sättningsberäkning i 1D beräkningspunkter. Förenklade 2D/3D-analyser baserade på ett set av 1D-beräkningspunkter
 • Lättanvänd känslighetsanalys
 • Modellering av på- och avlastning
 • Modellering av grundvatten- och portrycksändringar (även icke-hydrostatiskt)
 • Möjlighet att inkludera krypsättning
 • Fyra materialmodeller för lera: Chalmers utan kryp, Chalmers med kryp, Janbu och Krykon (Janbu med kryp)
 • En materialmodell för sand: Janbu, sand
 • Fyra permeabilitetsmodeller: Två baseras på portal, en på töjning och en på effektivspänningsberoende konsolideringskoefficient
 • Spänningsprofil genererad från givna laster med spänningsspridning enligt Boussinesq och n:1
 • Resultatdiagram för sättnings-, portrycks-, porövertrycks-, effektivspännings- och töjningsprofiler för valda tider.
 • Resultatdiagram för sättnings- och portryckshistorier för valda djup.
 • Resultat för olika beräkningspunkter kan visas tillsammans i samma diagram
   

Trimble Novapoint GS Pålgrupp är ett kraftfullt verktyg för analys och design av 3D pålgrupper. 

 • 3D geometri
 • Går att räkna på en enda påle eller flera i en pålgrupp
 • Kan använda en eller flera jordprofiler
 • Två jordmodeller:
  • API
  • NTNU
 • Använder sig av p-y-, t-z- och q-z-data för jorden
 • Pålar har egenskaper som koordinater, längd, lutning, azimuth mm
 • Pålar består av ett eller flera segment som har tvärsnitt med egenskaper som tunghet, diameter, tjocklek, E-modul, EI, EA mm
 • Tvärsnitt kan vara:
  • Enkelt
  • Komposit
 • En eller flera lastvektorer (Fx, Fy, Fz, Mxx, Myy, Mzz)
 • Krafter (x, y, z, xx, yy, zz) på valfri påle på valfritt djup
 • Fjädrar (x, y, z, xx, yy, zz) på valfri påle på valfritt djup
 • Jordförskjutningar (dx, dy, dz) på valfritt djup
 • Kan ta hänsyn till pålgruppseffekter och andra ordningens moment
 • Grafisk och tabulerad presentation av resultat, bland annat bärförmåga, utnyttjande av pålkapacitet, förskjutningar, styvhetsmatriser mm

Verktyget för analys av schaktning i spontgropar. 

 • Samverkansanalys:
  • En jordprofil ges med initialspänningar, styvheter och hållfastheter
  • En spontprofil ges med stag/stämp och schaktetapper
  • Programmet skapar en samverkansmodell, där sponten är modellerad som balkelement kopplade via fjädrar till jorden.
 • Effektivspänningsmodeller och totalspänningsmodeller kan kombineras i en jordprofil
 • Vattentryck från stationärt vattenflöde eller annan fördelning.
 • Spont-, stag- och stämpdata kan hämtas från databaser. För stag och stämp kan förspänningen anges relativt kapaciteten.
 • Stegvis definiering och analys av schaktetapper
 • Grafisk presentation av resultat, bland annat förskjutning, moment etc. för varje beräkningssteg
 • Omberäkning av några eller flera beräkningssteg för att variera spontlängd eller andra parametrar. Möjlighet att editera beräkningssteg innan omberäkning.

Beställ en demo

Erik Martinsson
Erik Martinsson
Sales och Services
Artemis C. Karlatou
Sales och Services