Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox utgör en komplett samling verktyg som geotekniska ingenjörer behöver i sitt dagliga arbete med design, konstruktion, ritningsproduktion, 3D-modellering och beräkningar. Allt integrerat i samordningsmodell i Trimble Quadri med BIM på köpet.

Fördelar med Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox:

Branschledande inom Geoteknik

Genom sin unika nationella anpassning utgör många av verktygen en facto standard inom Sverige: SGF fältformat och redovisningsstandard, anpassade beräkningsalgoritmer (Chalmers Kryp i Sättningsberäkning, kombinerad analys vid stabilitetsanalyser, mm.)

Lokal förankring

Genom att verktygen utvecklats i Norden, i samarbete med Nordiska geotekniker, har produkterna en stark lokal förankring. Den utveckling som sker i nära samarbete med Nordiska geotekniker och forskningsprojekt (GeoSuite/Geofuture)

BIM

Genom integration med Novapoint/Quadri får man tillgång till den ledande BIM-plattformen i branschen tillsammans.

Stöd för plattformar/format


Autodesk AutoCAD/Civil3D och export till kartformat för andra plattformar (bland annat Google)

Trimble Novapoint GeoSuite Toolbox består av 6 moduler:

Med GeoSuite Arkiv håller du koll på dina uppdrag - organisera och starta de verktyg du behöver för att arbeta vidare med dina projekt.

 • Organisera dina projekt (mappar och arkiv)
 • Skapa kartunderlag via export (*.kml)
 • Importera borrplaner (*.gpx exempelvis från Novapoint GO) 
 • Exportera/Importera till/från andra databaser (Trafikverket, Stockholms stad, Branschen Geotekniska arkiv, m fl)
 • Starta övriga verktyg för att redovisa och beräkna

Med GeoSuite Presentation lägger du grunden för alla dina geotekniska undersökningar. Branschstandard för att läsa resultat från fältundersökningar (SGF’s standardarder - gamla som nya), redigera och kvalitetsgranska och presentera resultatet enligt SGF.

 • Redovisning av resultat enligt Svenska standard (SGF)
 • Berg- och jordmodeller - 3D/VR i Novapoint (förenklad 3D i Civil3D)
 • Verktyg för samredovisning av data från andra teknikområden
 • KC-modul (design och mägndrapporer, maskinstyrning)
 • BIM- och samordningsmodell på köpet genom integration med Novapoint/Quadri

Trimble Novapoint GeoSuite Stabilitet är ett effektivt verktyg för stabilitetsberäkningar.

 • Genom att arbeta med modellen grafiskt och använda färdiga sektioner/profiler som grund blir modelleringen snabb
 • Modellering av odränerad skjuvhållfasthet och porvattentryck med designprofiler ger kraftfulla möjligheter att simulera olika tillstånd i jorden
 • Analyser enligt Svensk kombinerad analys
 • Anisotropi i jordmaterial kan tillföras som villkor för analysen
 • Effektiv indatakontroll reducerar riskerna för felaktiga modeller och indata
 • Presentera resultat både grafiskt och i en utförlig rapport

Novapoint GeoSuite Sättning är ett användarvänligt beräkningsverktyg för sättningsberäkningar.

 • Sättningsberäkning i 1D beräkningspunkter. Förenklade 2D/3D-analyser baserade på ett set av 1D-beräkningspunkter
 • Lättanvänd känslighetsanalys
 • Modellering av på- och avlastning
 • Modellering av grundvatten- och portrycksändringar (även icke-hydrostatiskt)
 • Möjlighet att inkludera krypsättning
 • Fyra materialmodeller för lera: Chalmers utan kryp, Chalmers med kryp, Janbu och Krykon (Janbu med kryp)
 • En materialmodell för sand: Janbu, sand
 • Fyra permeabilitetsmodeller: Två baseras på portal, en på töjning och en på effektivspänningsberoende konsolideringskoefficient
 • Spänningsprofil genererad från givna laster med spänningsspridning enligt Boussinesq och n:1
 • Resultatdiagram för sättnings-, portrycks-, porövertrycks-, effektivspännings- och töjningsprofiler för valda tider.
 • Resultatdiagram för sättnings- och portryckshistorier för valda djup.
 • Resultat för olika beräkningspunkter kan visas tillsammans i samma diagram
   

Trimble Novapoint GS Pålgrupp är ett kraftfullt verktyg för analys och design av 3D pålgrupper. 

 • 3D geometri
 • Går att räkna på en enda påle eller flera i en pålgrupp
 • Kan använda en eller flera jordprofiler
 • Två jordmodeller:
  • API
  • NTNU
 • Använder sig av p-y-, t-z- och q-z-data för jorden
 • Pålar har egenskaper som koordinater, längd, lutning, azimuth mm
 • Pålar består av ett eller flera segment som har tvärsnitt med egenskaper som tunghet, diameter, tjocklek, E-modul, EI, EA mm
 • Tvärsnitt kan vara:
  • Enkelt
  • Komposit
 • En eller flera lastvektorer (Fx, Fy, Fz, Mxx, Myy, Mzz)
 • Krafter (x, y, z, xx, yy, zz) på valfri påle på valfritt djup
 • Fjädrar (x, y, z, xx, yy, zz) på valfri påle på valfritt djup
 • Jordförskjutningar (dx, dy, dz) på valfritt djup
 • Kan ta hänsyn till pålgruppseffekter och andra ordningens moment
 • Grafisk och tabulerad presentation av resultat, bland annat bärförmåga, utnyttjande av pålkapacitet, förskjutningar, styvhetsmatriser mm

Verktyget för analys av schaktning i spontgropar. 

 • Samverkansanalys:
  • En jordprofil ges med initialspänningar, styvheter och hållfastheter
  • En spontprofil ges med stag/stämp och schaktetapper
  • Programmet skapar en samverkansmodell, där sponten är modellerad som balkelement kopplade via fjädrar till jorden.
 • Effektivspänningsmodeller och totalspänningsmodeller kan kombineras i en jordprofil
 • Vattentryck från stationärt vattenflöde eller annan fördelning.
 • Spont-, stag- och stämpdata kan hämtas från databaser. För stag och stämp kan förspänningen anges relativt kapaciteten.
 • Stegvis definiering och analys av schaktetapper
 • Grafisk presentation av resultat, bland annat förskjutning, moment etc. för varje beräkningssteg
 • Omberäkning av några eller flera beräkningssteg för att variera spontlängd eller andra parametrar. Möjlighet att editera beräkningssteg innan omberäkning.

Beställ en demo

Erik Martinsson
Erik Martinsson
Support & Services