Trafikverket, ställer sedan 2014 krav på BIM (byggnadsinformationsmodellering) vid upphandling av infrastrukturprojekt med avsikten att driva på utvecklingen och bidra till ökad produktivitet i anläggningsbranschen. Som Sveriges störta beställare av anläggningsarbeten har den tydliga strategin bidragit till att många av de stora byggbolagen och myndigheterna också kräver BIM-modeller i sina leveranser. Trimbles samordningsplattform Quadri är den bäst anpassade lösningen på marknaden för infrastrukturprojekt med stöd för BIM Level 3.

BIM för Beställare

Samordningsmodellerna ger ökad koordination i projekten och möjlighet att upptäcka konflikter tidigt i processen. Detta ger mindre förvirring ute på arbetsplatsen samtidigt som tidplanen kan kortas ner jämfört med dagens sätt att arbeta.

Genom att arbeta i BIM kan även kostnadsberäkningarna bli betydligt mer exakta. I en BIM-modell blir det också tydligt varför det krävs större insatser initialt, eftersom besluten som fattas här har stor påverkan på slutresultatet. Till denna fas finns det verktyg som räknar på olika designscenarier och kostnadseffekter.

BIM för infrastruktur genererar även all den information som krävs för att kunna räkna på förvaltning och underhåll av ett anläggningsbygge. Modellerna kan enkelt omvandlas till underhållsmodeller som inkluderar både design och faktisk anläggningsinformation.

BIM för Projektörer

Ett av de viktigaste argumenten för att man som projektör ska jobba med BIM är samordning och koordination i projekten. Genom att alla discipliner jobbar i samma modell upptäcks konflikter och andra byggfel långt innan det är dags att börja bygga. Alternativa lösningar kan utarbetas som förslag eller väljas direkt. Om man ser till projektets totalekonomi är detta det optimala sättet att arbeta.

En projektör som jobbar med BIM kan också leverera kvalitetssäkrade digitala modeller som entreprenören kan använda direkt för exempelvis maskinstyrning. Detta stärker bilden av projektörens tekniska kompetens och öppnar nya möjligheter i kommande projekt.

BIM för Entreprenörer

BIM-modellen ger digitala designuppgifter som kan matas ut direkt till den utrustning som finns ute på byggarbetsplatserna. Genom att arbeta i en BIM-modell har entreprenören alltid tillgång till uppdaterad designinformation, vilken även kan användas för att beräkna till exempel mängder för schakt och fyll. Detta ger högre kvalité samtidigt som det tar mindre tid i anspråk från entreprenören.

BIM-modellen gör det möjligt att upptäcka fel och konflikter redan innan anläggningsarbetet ens är påbörjat. Därmed kan man också slippa alla eventuella ”tänk om-diskussioner” som annars brukar uppstå ute på arbetsplatserna, till exempel frågor kring logistik, kostnader och andra olika tänkbara scenarion.

När entreprenörens arbete är slutfört rapporteras data tillbaka till BIM-modellen för att komplettera de uppgifter som krävs för att kunna sköta underhåll och göra livscykeln komplett.