COWI använder nytt verktyg för att hitta optimal lokalisering av ny väg

COWI och Trafikverket använder verktyget Trimble Quantm för att hitta bästa vägkorridor för en ny vägförbindelse på Västkusten. Verktyget gör det möjligt att automatisera stora delar av analysprocessen så att man effektivt kan utvärdera alla tänkbara linjesträckningar.

Projektet det rör sig om är Väg 168 som förbinder Marstrand med Kungälv och E6. Vägen är hårt trafikerad under sommarhalvåret varför trafiksäkerhet och framkomlighet måste förbättras.

Utmanande lokalisering

Undersökningar på sträckan, bland annat avseende geoteknik och arkeologi, har emellertid gjort det nödvändig att studera möjliga lokaliseringar i ett större område. Trafikverket har därför engagerat COWI för att bland annat upprätta en vägplan med lokaliseringsalternativ för ny väg. Parterna har beslutat att arbeta med Trimble Quantm för att automatisera delar av arbetet.

Analyserar alla möjligheter

Quantm är ett verktyg som analyserar indata, så som terrängen och allt annat som påverkar vägens läge – exempelvis bebyggelse, jordbruksmark, geotekniska förutsättningar, annan infrastruktur, vattendrag, naturskyddsområden, kulturminnen med mera.

Baserat på indata om, och kostnaden associerad med respektive påverkande faktor beräknar verktyget tusentals olika linjeval för att hitta den mest optimala linjen, vilket indikerar lämpliga korridorer.

Verktyget är särskilt lönsamt i utredningsfasen för att få en total översikt över alla möjligheter som finns, och på så sätt hjälpa planerare att identifiera både möjliga korridorer och intressekonflikter.

Samordnar all data

Cowi on Quantm training– Generellt är det många parametrar, hårda och mjuka faktorer – värden och information som skall utvärderas för att nå konsensus om en ny väglokalisering, säger Victor Cronsby, BIM- och datasamordnare på COWI. Det är en stor utmaning att samordna all information i denna typ av uppdrag.

– Quantm ger möjlighet att digitalt samordna all indata och tekniska förutsättningar för att effektivt och kontrollerat generera förslag på väglinjer och korridorer. Vi får jobba med indata, krav och förutsättningar oavsett, men Quantm ger oss ett effektivt verktyg i samordningen. Plus att det kontrollerat massgenererar linjeförslag med hjälp av objektiva algoritmer.

Trafikverket ser nyttan

Hur ställer då beställaren Trafikverket sig till denna typ av arbetsmetodik? – Det är både spännande och skrämmande att testa något nytt, säger Jenny Andersson, Trafikverkets projektledare i projektet. – Vi ser absolut nyttan i att använda moderna verktyg. Vi vill dock vara delaktiga i processen så att vi förstår konsekvenser av val och inriktningsbeslut längs utvecklingsresan.

– Vi samlar helt enkelt alla parametrar, värden och indata i Quantm genom en dynamisk process, förklarar Victor Cronsby vidare. – Scenarier med olika start- och slutpunkter väljs strategiskt. Dokumentering, avstämningar, kommunikation och andra processer spelar en stor roll för produkten.

Flera alternativ

– Vi är ännu i ett tidigt skede i projektet gällande Quantm-arbetet, men vi ser redan en betydlig potential i programvaran, fortsätter han. – Verktyget lämpar sig gott för att hitta balanserade lokaliseringsalternativ. Förutom att det ger överskådlig kontroll av vår samlade data och genererar väglinjeförslag, är det också ett fördelaktigt kommunikationsverktyg. COWI räknar med att kunna utvärdera en större mängd strategiska väglinjer/korridorer än annars möjligt, vilket har en positiv effekt på TKI.

Marknads-´edge´

– Det är med andra ord ett spännande projekt och ett modernt sätt att hantera lokaliseringsalternativ på. Trimble Quantm, tillsammans med COWIs strategiska arbetssätt om MCA/workshops och helhetstänkande – och inte minst kompetensen hos kollegorna – ger oss en ´edge´ på marknaden. Det är kul att Trafikverket är med och driver utvecklingen framåt, avslutar Victor Cronsby.