Unikt BIM-bibliotek for VA-bransjen

Et VA-bibliotek med digitale 3D-modeller av bransjens produkter er nå fritt tilgjengelig i nettskyen. Det åpne biblioteket med VA-bransjens ´byggeklosser´ kan sterkt effektivisere VA-bransjen – og er resultatet av et norsk FoU-prosjekt, med Oslo VAV og Trimble i spissen.

Visjonen har vært å skape et felles datagrunnlag, en felles forståelse og en enhetlig bransjepraksis der prosjektaktørene kan samhandle gjennom en sentral prosjektmodell. I tillegg til Oslo VAV og Trimble har også Vianova Plan og Trafikk, Baezeni, Norske Rørgrossisters Forening og Norsk Vann vært bidragsytere i FoU-prosjektet. 


Hvorfor BIM-bibliotek?
I likhet med andre BA-områder har også VA-bransjen et sterkt behov for å utnytte 3D-prosjektering og BIM. Men terskelen for å prosjektere i 3D er relativt høy, spesielt i kommunal sektor. Derfor prosjekteres det fortsatt mye i 2D.

Enhver VA-tegning koster mellom 40.000 og 80.000 kr å holde oppdatert i hele prosjektets levetid. Tilsammen utgjør det mye penger for en kommune. Oppdaterte BIM-modeller derimot, eliminerer mer eller mindre bruken av tegninger og vil kunne redusere totalkostnadene kraftig. Forvaltningen av VA-dataene gjøres mye bedre i en ´levende´ BIM-modell – som berikes hele veien fra prosjekteringen til og med etter at anlegget er bygget. Dette leder videre til enklere drift og forvaltning for etaten. 

– Det nye BIM-biblioteket vil gjøre det betydelig enklere å gå over til 3D-prosjektering og bygge opp 3D-kompetansen i kommunene, sier Mats Fensholt, prosjektleder og Trimbles ansvarlige i FoU-prosjektet. – Vi tror derfor produktbiblioteket sterkt vil fremme bruken av BIM i VA-prosjekter. Målet er at alle skal klare å bruke 3D.


3D for alle – gratis
Det tekniske utgangspunktet for FoU-prosjektet har vært Trimbles åpne modellbibliotek 3D Warehouse og 3D-verktøyet SketchUp. Grunnen til valget er at disse begge er fritt tilgjengelige og har blitt de facto-standarder på sine områder. 

SketchUp, som tidligere var eid av Google, er i dag et av verdens mest brukte designverktøy for å lage digitale 3D-modeller. Verktøyet er gratis, intuitivt og fleksibelt, og utviklet for å kunne lage 3D-modeller av alle slag. Googles opprinnelige intensjon med SketchUp var å bruke det i forvaltningen av alle bygninger i verden. I Trimbles versjon er SketchUp tilgjengelig for alle – til all mulig 3D-design verden over.


Gratis 3D-varehus
3D Warehouse er verdens største digitale objektbibliotek og inneholder millioner åpne SketchUp 3D-modeller som brukerne selv har bidratt med. Biblioteket består av 3D-modeller av ´alle mulige´ ting – som bygninger, vinduer, dører, interiør, biler, båter, leker – ´you name it´ – modeller som det er fritt frem å laste ned og gjenbruke i sin egen design eller prosjektering. Det er fritt for alle å bruke, lagre og dele modeller.

3D Warehouse inneholder imidlertid i mindre grad detaljerte og målriktige fagprodukter som kan utnyttes profesjonelt – særlig innen VA. Det er nettopp dette FoU-prosjektet har tatt sikte på å gjøre noe med – sammen med litt egeninnsats fra VA-bransjens egne aktører.


Åpent og fritt produktbibliotek
Alle produktleverandører har fått fri tilgang til SketchUp og 3D Warehouse for å kunne legge inn sine produkter med tilhørende FDV-dokumentasjon i egne VA-objektkataloger i biblioteket. Eierskapet til, og oppdateringen av produktinnholdet, er leverandørenes ansvar. Trimbles rolle dreier seg kun om forvaltningen av VA-biblioteket i 3D Warehouse og teknisk støtte og opplæring for de som måtte ønske det.

Det åpne SKP-formatet integrert i SketchUp er lagringsformatet i biblioteket. Produktmodellene kan eksporteres til AutoCAD vha en plugin, og kan importeres/eksporteres direkte til/fra Novapoint. Novapoint 21 har fått en egen SketchUp-knapp som gjør dette svært enkelt. Trimble har laget en kobling mot SketchUp som gjør at man kan ta produktobjektene direkte inn i sin Novapoint/Quadri-modell.

I tillegg tilbys en API (Application Programming Interface) som andre verktøyleverandører kan bruke for å få sine modeller inn i 3D Warehouse. FoU-prosjektet ønsker ingen monopolsituasjon rundt formater og bruken av biblioteket og resultatene. VA-modellbiblioteket skal være fritt for alle – også internasjonalt – noe forøvrig leverandørene kan utnytte eksportmessig.


Fjerner flaskehals
– Produktbiblioteket blir på denne måten et bindeledd mellom brukeren, leverandøren og markedet, poengterer Mili Myrteza Terstena, VA-ingeniør i Trimble. – Her kan alle enkelt legge inn og oppdatere sine produktmodeller, som umiddelbart blir gjort synlig og tilgjengelig. Leverandørene kan velge å laste opp objektene med tilhørende FDV-dokumentasjon eller lenke til produktene på egne nettsider. De kan også lenke til NRF-databasen – og kan selv bestemme om produktene skal tilbys offentlig eller privat. 


Enkel, økonomisk datalagring
– Også brukerne kan lage egne samlinger av produktmodeller over de som de bruker mest, f.eks. iht. den normen kommunen følger. Dermed blir det også lettere å finne produktene man jobber med, og man slipper at de opptar mye plass på egne maskiner. Kommunen kan på den måten bruke 3D Warehouse til å forvalte sine produktmodeller istedenfor å ha dem liggende på ulike servere her og der.


Viser vei for andre kommuner
Som landets ledende VA-aktør har Oslo VAVs rolle i FoU-prosjektet vært å bidra med faglige råd og utprøving av resultatene. Etaten har også laget et ´komme-i-gang-hefte´ og et eget demoprosjekt for å lette innkjøringen.

– Et allment tilgjengelig produktbibliotek bestående av leverandørenes 3D-modeller kan bidra sterkt til bedre samkjøring og forvaltning av infrastrukturen under bakken, uttaler Terje Rødberg i Oslo VAV. Han har vært sentral i styringsgruppen for FoU-prosjektet. – Løpende oppdaterte 3D-modeller i hele livssyklusen av VA-prosjekter vil kunne føre til vesentlig effektivisering, besparelser og høyere kvalitet av infrastrukturen. All informasjon om VA-objektene vil kunne berikes og utnyttes i alle ledd og prosjektfaser.

FOU-prosjektets ønskemål har forøvrig vært å harmonere resultatet med BIM-standardiseringen generelt i BA-næringen, og spesielt Statens Vegvesen og Bane NORs modellhåndbøker. Så langt har det vært mest fokus på geometri i biblioteksdatabasen, og ikke så mye attributter og informasjon om objektene, men dette vil komme etter hvert, opplyses det.


Frir til hele VA-bransjen
– Vi håper nå at fagmyndigheter og bransjen tar vel imot det nye produktbiblioteket. Ettersom kravene til 3D-prosjektering og tverrfaglig samhandling i nye prosjekter blir stadig viktigere, tror vi dette vil bli en kjærkommen bransjeportal som vil gjøre 3D og BIM enda enklere – for alle parter, appellerer Mats Fensholt i Trimble.